ข้อมูลวิทยาลัย
   ปรัชญา
   พันธกิจ (Mission)
   อัตลักษณ์
   เอกลักษณ์
   การบริหารวิทยาลัย
   คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
   ตราสัญลักษณ์วิทยาลัย
 
 
 
 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
       มุ่งมั่นที่จะผลิตผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะเป็นเลศทางวิชาชีพสู่มาตรฐานสากล ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานด้วยความมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบอาชีพและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชน
 
 

หลักสูตร
อุตสาหกรรม (ปวช.)
อุตสาหกรรม (ปวส.)
พาณิชยกรรม (ปวช.)
บริหารธุรกิจ (ปวส.)
ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นักเรียน-นักศึกษาปัจจุบัน
คณาจารย์และบุคลากร
เกี่ยวกับวิทยาลัยฯ
ข้อมูลวิทยาลัย
ปรัชญา
โครงสร้างวิทยาลัย
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ผู้บริหารวิทยาลัยฯ
ตราสัญลักษณ์วิทยาลัย
อื่นๆ
รางวัลต่างๆ
ข่าวสารและกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ติดต่อ-สอบถาม facebook วิทยาลัย
0-4322-2781
 
Your IP : 54.197.19.35
 
 
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
200 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
© Copyright 2014 by North Eastern Technological College. All rights reserved.