การแข่งขันทักษะวิชาชีพ นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน ครั้งที่ 28 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ วิทยาลันเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
รายวิชาที่เปิดแช่งขันทั้งหมด
  สาขาวิชายานยนต์
  ระดับ ปวช. ค่าสมัคร
    1. งานซ่อมเครื่องยนต์ ( ทีม 2 คน ) 500.-
    2. งานเครื่องยนต์เล็ก (ดีเซล) ( ทีม 2 คน ) 500.-
    3. งานซ่อมรถจักรยานยนต์ ( ทีม 2 คน ) 500.-
  ระดับ ปวส. ค่าสมัคร
    1. งานซ่อมเครื่องยนต์ ( ทีม 2 คน ) 500.-
 
  สาขาช่างไฟฟ้า
  ระดับ ปวช. ค่าสมัคร
    1. การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ( บุคคล ) 500.-
    2. การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ( บุคคล ) 400.-
    3. PLC ( บุคคล ) 200.-
    4. การพันมอเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส ( บุคคล ) 500.-
    5. เครื่องทำความเย็น ( ทีม 2 คน ) 600.-
  ระดับ ปวส. ค่าสมัคร
    1. การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ( บุคคล ) 400.-
    2. การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ( บุคคล ) 200.-
    3. การพันมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ( บุคคล ) 500.-
    4. PLC ( บุคคล ) 200.-
    5. การติดตั้งไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม ( บุคคล ) 500.-
 
  สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  ระดับ ปวช. ค่าสมัคร
    1. เครื่องเสียง ( บุคคล ) 400.-
    2. เล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ( บุคคล ) 400.-
    3. วงจรดิจิตอล ( ทีม 2 คน ) 400.-
  ระดับ ปวส. ค่าสมัคร
    1. วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ( บุคคล ) 400.-
    2. ไมโครโปรเซสเซอร์ ( บุคคล ) 400.-
    3. การออกแบบวงจรดิจิตอล ( ทีม 2 คน ) 400.-
    4. โทรคมนาคม ( ทีม 2 คน ) 400.-
 
  สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  ระดับ ปวช. หรือ ปวส. ค่าสมัคร
    1. ประกอบเครื่องและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ( บุคคล ) 200.-
 
  สาขาเครื่องกลและเทคนิคพื้นฐาน
  ระดับ ปวช. ค่าสมัคร
    1. งานฝึกฝีมือ ( บุคคล ) 400.-
    2. เขียนแบบเทคนิค ( บุคคล ) 60.-
    3. งานเชื่อมไฟฟ้าและโลหะแผ่น ( บุคคล ) 400.-
    4. การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ( บุคคล ) 200.-
  ระดับ ปวส. ค่าสมัคร
    1. เขียนแบบเทคนิค ( บุคคล ) 60.-
    2. การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ( บุคคล ) 200.-
 
  สาขาช่างก่อสร้างและโยธา
  ระดับ ปวช. ค่าสมัคร
    1. งานก่ออิฐ ( บุคคล ) 500.-
    2. งานปูกระเบื้อง ( บุคคล ) 500.-
 
  สาขาการบัญชี
  ระดับ ปวช. ค่าสมัคร
    1. การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านบัญชี ( บุคคล ) 60.-
  ระดับ ปวส. ค่าสมัคร
    1. การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านบัญชี (จบ ปวช.) ( บุคคล ) 60.-
    2. การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านบัญชี (จบ ม.6) ( บุคคล ) 60.-
    3. โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชี (Express) ( ทีม 2 คน ) 120.-
 
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ระดับ ปวช. ค่าสมัคร
    1. Microsoft Office 2010 (เมนูอังกฤษ) ( บุคคล ) 60.-
    2. Microsoft Office Access 2010 ( บุคคล ) 60.-
    3. Adobe Photoshop CS6 ( บุคคล ) 60.-
    4. การสร้างเว็บเพจ ( บุคคล ) 60.-
    5. Microsoft Visual Basic 6.0 ( บุคคล ) 60.-
    6. โปรแกรมสื่อประสมมัลติมีเดีย (Ulead 11.0) ( บุคคล ) 60.-
  ระดับ ปวส. ค่าสมัคร
    1. Microsoft Office 2010 (เมนูอังกฤษ) ( บุคคล ) 60.-
    2. Microsoft Office Access 2010 ( บุคคล ) 60.-
    3. Adobe Flash CS6 ( บุคคล ) 60.-
    4. การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ( บุคคล ) 60.-
    5. โปรแกรมภาษา C++ ( บุคคล ) 60.-
    6. Microsoft Visual Basic 6.0 ( บุคคล ) 60.-
    7. โปรแกรมสื่อประสมมัลติมีเดีย (Ulead 11.0) ( บุคคล ) 60.-
 
  สาขาการขายและการตลาด
  ระดับ ปวช. ค่าสมัคร
    1. เทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ( ทีม 3 คน ) 180.-
  ระดับ ปวส. ค่าสมัคร
    1. เทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ( ทีม 3 คน ) 180.-
    2. การเขียนแผนธุรกิจ ( ทีม 6 คน ) 360.-
 
  ประเภทวิชาพื้นฐาน
  ระดับ ปวช. ค่าสมัคร
    1. การแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ( ทีม 2 คน ) 120.-
    2. การแข่งขันตอบปัญหาทางธุรกิจทั่วไป ( ทีม 2 คน ) 120.-
  ระดับ ปวส. ค่าสมัคร
    1. การแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ( ทีม 2 คน ) 120.-
    2. การแข่งขันตอบปัญหาทางธุรกิจทั่วไป ( ทีม 2 คน ) 120.-
 
  ประเภทวิชาพิมพ์ดีด
  ระดับ ปวช. ค่าสมัคร
    1. พิมพ์ดีดไทย ( บุคคล ) 60.-
    2. พิมพ์ดีดอังกฤษ ( บุคคล ) 60.-
    3. พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ( บุคคล ) 60.-
    4. พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ( บุคคล ) 60.-
  ระดับ ปวส. ค่าสมัคร
    1. พิมพ์ดีดไทย (จบ ปวช.) ( บุคคล ) 60.-
    2. พิมพ์ดีดอังกฤษ (จบ ปวช.) ( บุคคล ) 60.-
    3. พิมพ์ดีดไทย (จบ ม.6) ( บุคคล ) 60.-
    4. พิมพ์ดีดอังกฤษ (จบ ม.6) ( บุคคล ) 60.-
    5. พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ (จบ ปวช.) ( บุคคล ) 60.-
    6. พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ (จบ ปวช.) ( บุคคล ) 60.-
    7. พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ (จบ ม.6) ( บุคคล ) 60.-
    8. พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ (จบ ม.6) ( บุคคล ) 60.-
 
  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
  ระดับ ปวช. ค่าสมัคร
    1. การแข่งขันต่อศัพท์อักษรไขว้ภาษาอังกฤษ(Cross Word) ( บุคคล ) 60.-
    2. การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (English Speech) ( บุคคล ) 60.-
    3. การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ( ทีม 2 คน ) 120.-
    4. การแข่งขันตอบปัญหาภาษาจีน ( ทีม 2 คน ) 120.-
  ระดับ ปวส. ค่าสมัคร
    1. การแข่งขันต่อศัพท์อักษรไขว้ภาษาอังกฤษ(Cross Word) ( บุคคล ) 60.-
    2. การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (English Speech) ( บุคคล ) 60.-
    3. การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ( ทีม 2 คน ) 120.-
    4. การแข่งขันตอบปัญหาภาษาจีน ( ทีม 2 คน ) 120.-
 
  กิจกรรมการประกวดแข่งขัน
  ระดับ ปวช. หรือ ปวส. ค่าสมัคร
    1. การประกวดสุนทรพจน์ไทย ( บุคคล ) 60.-
    2. การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) ( บุคคล ) 60.-
    3. การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) ( บุคคล ) 60.-
    4. การประกวดมารยาทไทยและการสมาคม ( ทีม 5 คน ) 300.-
    5. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง และแด๊นซ์เซอร์ ( ทีม 11 คน ) 600.-
 
  กิจกรรมแข่งขันกีฬา
  ระดับ ปวช. หรือ ปวส. ค่าสมัคร
    1. เปตอง (บุคคลชาย) ( บุคคล ) 60.-
    2. เปตอง (บุคคลหญิง) ( บุคคล ) 60.-
    3. วอลเลย์บอล (ชาย) ( ทีม 12 คน ) 700.-
    4. วอลเลย์บอล (หญิง) ( ทีม 12 คน ) 700.-
    5. เซปักตะกร้อ (ชาย) ( ทีม 5 คน ) 300.-
    6. เซปักตะกร้อ (หญิง) ( ทีม 5 คน ) 300.-
    7. เปตอง (ชาย) ( ทีม 2 คน ) 120.-
    8. ฟุตบอล 7 คน (ชาย) ( ทีม 12 คน ) 700.-
    9. เปตอง (หญิง) ( ทีม 2 คน ) 120.-
    10. เปตอง (ชาย) ( ทีม 3 คน ) 180.-
    11. เปตอง (หญิง) ( ทีม 3 คน ) 180.-
    12. ฟุตซอล (ชาย) ( ทีม 12 คน ) 700.-
 
  การโรงแรมและการท่องเที่ยว
  ระดับ ปวช. ค่าสมัคร
    1. เทคนิคการผสมค็อกเทล ( ทีม 3 คน ) 180.-